Deklaracja dostępności

Strona główna/O szkole/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Lublinie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 33Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 33Lublinie o nazwie https://sp33.lublin.eu

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2017.08.22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Brak alternatywy w postaci tekstu dla określonego zbioru zdjęć, obrazów i grafik.

2. Brak audiodeskrypcji lub alternatywnej formy dostępności dla zbiorów wideo.

3. Brak zachowanej hierarchii nagłówków dla zbiorów tekstowych

4. Brak możliwości wyróżnienia tekstu dla zachowania percepcji treści.

5. Brak możliwości wstrzymywania, zatrzymania, ukrycia animacji ruchomych.

6. Brak informacji o języku strony lub jej części.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-0225. Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Szkołę Podstawową nr 33Lublinie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Socha

adres poczty elektronicznej: poczta@sp33.lublin.pl

– numerem telefonu: 81 442 02 82

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania zapewnienia dostępności oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła Podstawowa nr 33Lublinie powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 33 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejścia do budynku szkoły
zlokalizowane są od strony północno-wschodniej. Istnieją trzy dostępne dla uczniów wejścia. Główne wejście zaopatrzono w platformę pionową dla niepełnosprawnych. Do wejścia do części dla oddziałów przedszkolnych prowadzą tylko schody. Wejście do szatni jest na tym samym poziomie co poziom parkingu, nie ma zatem schodów ani podjazdów. Dodatkowo budynek posiada 4 wyjścia ewakuacyjne, wszystkie posiadają schody.

Dla interesantów dostępne jest tylko wejście główne, przy którym obsługa szkoły pełni dyżury. Aby wejść na teren szkoły należy wpisać się do księgi wejść.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek składa się z 4 kondygnacji. Suterena z szatniami uczniów, do której prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter, pierwsze i drugie piętro łączą schody. Budynek posiada 2 klatki schodowe: jedna przy wejściu głównym, druga przy wejściu do szatni, która nie ma przejścia na parter a jedynie na pierwsze i drugie piętro. W części przedszkolnej na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła dysponuje platformą pionową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Miejsce takie wyznaczone jest na parkingu przy ul. Pogodnej, naprzeciwko bramy wjazdowej na teren szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego.