Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

Strona główna/Dla kandydata/Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Podstawowa nr 33 w Lublinie serdecznie zaprasza do klasy I:

 • Kandydatów z obwodu szkołyzgłoszenie odbywa się na wniosek (wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodziców w terminie:

  od 27 lutego 2023 r. do 13 marca 2023 r. do godziny 15.00

 • Kandydatów spoza obwodu szkołyrekrutacja na wolne miejsca odbywa się na wniosek rodzica (wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie:

  od 21 marca do 28 marca 2023r. do godziny 14.00

 

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu
rekrutacyjnym, należy w powyższych terminach:

 • otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu (lub przejść na tę stronę za pomocą linku , który zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły);

 • wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów;

 • kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych.
  Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie, uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.

 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

  • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły

  • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru, w miejscu wyznaczonym na terenie szkoły lub w sekretariacie szkoły.

Czynności związane z rejestracją elektroniczną dziecka można także wykonać, korzystając z telefonicznej lub bezpośredniej pomocy pracownika sekretariatu szkoły.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się
o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.

 

Harmonogram rekrutacji na wolne miejsca dla kandydatów
spoza obwodu szkoły.

 

Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (szczegóły poniżej) w dniach od 21 marca 2023 r., godz. 8:00 do 28 marca 2023 r., godz. 14:00.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
nastąpi 31 marca 2023 r. o godz. 12:00.

Od 3 kwietnia 2023 r. od godz. 12:00 do 14 kwietnia 202r. do godz. 14:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęć podjęcia nauki w klasie I poprzez złożenie dokumentu Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”.

17 kwietnia 2023 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga: Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny, tzn., że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. /Informacja dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin.

 

1. Dokładny harmonogram rekrutacji do klas I SP na rok szkolny 2023/2024 określa:

Zarządzenie nr 95/1/2023 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2021 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

Treść zarządzenia znajdą Państwo pod adresem:
https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2023/172,28338,2,1,1,ver.html

2. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do szkół podstawowych określa:

Uchwała nr 495/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

Link do uchwały:
https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/viii-kadencja-rady-miasta-lublin-2018-2023/sesja-nr-xii-z-dnia-19-12-2019/uchwala-nr-495xii2019-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-grudnia-2019-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-obowiazujacych-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-klasy-pierwszej-publicznych-szkol-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-lublin-,33,27843,2.html

Link do obwieszczenia PML:
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/ogloszenia/obwieszczenia/2023/obwieszczenie-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-16-stycznia-2023-r-w-sprawie-okreslenia-kryteriow-wraz-z-liczba-punktow-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-,103,28323,2.html